Sơn lót chống kiềm nội ngoại thất 23kg

Liên hệ

  • Độ mịn: 30
  • Định mức tiêu hao (trên lý thuyết): 11 – 13 m2/ 1 kg.
  • Thời gian khô:
  • Khô bề mặt: 30 phút.
  • Khô hoàn toàn: 2 giờ.